Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 η εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά μιας χρήσης

Δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.

Όπως μας ενημερώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), ο νόμος 4736/2020 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4819/2021 (ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων)  επιβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2022 εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο Α΄ μέρος του παραρτήματος I του ν. 4736/2020, και τα οποία διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), καθώς και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ. της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.

Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος, ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και αφορά τα ακόλουθα προϊόντα:

  1. Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.
  2. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,

β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και

γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται  για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Ο ορισμός των πλαστικών μιας χρήσης δίνεται στο κείμενο των 46 σελίδων που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 2021, με τον τίτλο  «Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης» [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021XC0607(03)].

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, όταν εφαρμόζεται πλαστική επένδυση ή επίστρωση στην επιφάνεια ενός υλικού με βάση το χαρτί ή το χαρτόνι ή άλλου υλικού για προστασία από το νερό ή το λίπος, το τελικό προϊόν θεωρείται σύνθετο προϊόν αποτελούμενο από περισσότερα του ενός υλικά, ένα από τα οποία είναι πλαστική ύλη. Στην περίπτωση αυτή, το τελικό προϊόν θεωρείται ότι είναι εν μέρει κατασκευασμένο από πλαστική ύλη.

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα μιας χρήσης με βάση το χαρτί ή το χαρτόνι και με πλαστική επένδυση ή επίστρωση είναι εν μέρει κατασκευασμένα από πλαστική ύλη και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

 

Ελέγξτε επίσης

Αναβάθμιση των κέντρων αποθήκευσης και διανομής της HELLAGRO Α.Ε.

Με ισχυρή παρουσία εδώ και 20 χρόνια στον κλάδο της συσκευασίας βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, …

Τα Περιοδικά μας