Χρήστος Βασιλάκος (ΣΕΒ): Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ανάγκη για φορέα διαχείρισης υψηλού κύρους

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί στρατηγική επιλογή για ολοένα περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που ξεκινούν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Άρθρο του κ. Χρήστου Βασιλάκου, Associate Advisor του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ (έντυπο τεύχος Νοεμβρίου 2021)

Η ψηφιοποίηση αλλάζει ριζικά παγιωμένες αντιλήψεις και επαναπροσδιορίζει το σύνολο των επιμέρους σταδίων λειτουργίας (που είναι η πρόβλεψη ζήτησης, η παραγγελιοληψία, η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση προϊόντων) των βιομηχανικών, εμπορικών, 3PL, κ.ά. επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πανδημία ανέδειξε με ξεκάθαρο τρόπο την αδυναμία των επιχειρήσεων με χαμηλό βαθμό ψηφιακής ωριμότητας να ανταποκριθούν σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης. Λειτούργησε δε ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι υφιστάμενες επιδόσεις ενσωμάτωσης ψηφιακής τεχνολογίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι συνολικά μέτριες (24η θέση πανευρωπαϊκά), με ποσοστό 38% των εταιρειών να συμμετέχει σε ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, έναντι 34% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής στις έκτακτες απαιτήσεις της πανδημίας παρατηρούνται στις εφοδιαστικές αλυσίδες εταιρειών με ελλιπείς τεχνολογικές υποδομές, ανεπαρκείς ψηφιακές διαδικασίες και περιορισμένη αυτοματοποίηση των συναλλαγών με συνεργάτες. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι το παραδοσιακό μοντέλο του γραμμικού εφοδιασμού είναι παρωχημένο και σταδιακά αντικαθίσταται από ένα δυναμικό σύστημα πολυεπίπεδης ψηφιακής επικοινωνίας όλων των συνεργαζόμενων μερών σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη

Ορατά και μετρήσιμα είναι τα οφέλη των επιχειρήσεων που αξιοποιούν, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου, σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, το διαδίκτυο των μηχανών, η επαυξημένη πραγματικότητα και το RFID. Έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις μείωσης 25% του κόστους outbound logistics, βελτίωσης κατά 44% της αποδοτικότητας μεταφορικών μέσων και παγίων, καθώς και αύξησης σε ποσοστό 40% της ακριβείας στη διαλογή (picking).

Η πρόκληση της ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας επιβάλλει την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επενδύουν σε ψηφιακά εργαλεία, με την υποστήριξη όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (του Αναπτυξιακού Νόμου, του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ).

Το δυνητικό εύρος των πλεονεκτημάτων που πυροδοτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις και τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνεται σημαντικά με τη δρομολόγηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επέκταση της ψηφιοποίησης τόσο σε επίπεδο πληροφοριών στο κύκλωμα εφοδιασμού όσο και στην ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης φορτίων. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις αναμένεται να επιτύχουν:

  • Μεγαλύτερη ταχύτητα συναλλαγών, καθώς και μείωση των λαθών και του διοικητικού κόστους μέσω: α) της ψηφιοποίησης του συνόλου των εγγράφων στην εφοδιαστική αλυσίδα και β) της ηλεκτρονικής ανταλλαγής με ψηφιακή επέκταση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
  • Περιορισμό της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση χρόνου μέσω της προώθησης του ψηφιακού εκτελωνισμού.

Η ψηφιοποίηση των δικτύων εφοδιασμού, εκτός από τις επιχειρήσεις, μπορεί να ωφελήσει το δημόσιο τομέα και να οδηγήσει στην ενίσχυση των δημοσίων ταμείων, καθώς επίσης στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Ενδεικτικά, η υλοποίηση και εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μετακινήσεων στην Ουγγαρία αύξησε τα φορολογικά έσοδα της χώρας κατά 1,7 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ενώ μείωσε κατά 5% τις απώλειες Φ.Π.Α.

Ανάγκη για φορέα διαχείρισης υψηλού κύρους

Καταλυτικός είναι ο ρόλος των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην επίλυση προβλημάτων όπως είναι η απουσία συστηματικής καταγραφής, συλλογής και αξιοποίησης των στατιστικών δεδομένων από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στη λειτουργία της εφοδιαστικής.

Οι σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο θα καταστεί σημείο αναφοράς για τον ευρύτερο σχεδιασμό της κλαδικής στρατηγικής και των υποστηρικτικών υποδομών μεταφορών και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης νέων υπηρεσιών (π.χ. benchmarking) και μοντέλου λειτουργίας του κλάδου.

Το όλο εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου ΣΔΙΤ «as a service» και με απαραίτητη συνθήκη τη συγκρότηση ενός φορέα διαχείρισης υψηλού κύρους για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η εμβάθυνση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ανέφικτη χωρίς το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό στις σύγχρονες τεχνολογίες. Η ανάγκη εξοικείωσης με τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τις τεχνολογίες AI, τις λύσεις blockchain, τα συστήματα διαχείρισης στόλου και τα robot / cobot ωθούν τις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Πρωτοβουλίες όπως είναι η διασύνδεση των πανεπιστημίων με το οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η ενίσχυση της διά βίου μάθησης και της επανεκπαίδευσης στα πεδία των ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών, είναι απαραίτητες για να μην καταστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός κενό γράμμα.

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης (EEL): Οι επιπτώσεις της ρωσοουκρανικής κρίσης στο παγκόσμιο εφοδιαστικό κύκλωμα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κι ενώ υπήρξαν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης από την πανδημία, ο …

Τα Περιοδικά μας