Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΣε μίσθωση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων προχωρά ο ΟΛΘ

Σε μίσθωση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων προχωρά ο ΟΛΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του λιμένα Θεσσαλονίκης, απέστειλε η ΟΛΘ Α.Ε. σε πελάτες της, επιμελητήρια, προξενεία, πρεσβείες και φορείς τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στη Βόρεια Μακεδονία.

Στην ανακοίνωση του οργανισμού αναφέρονται τα εξής: «Η ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε. προσηλωμένη στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες της. Η πρόσκληση για χρήση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεών μας εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών μας, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων και αποδοτικών υπηρεσιών που επιφέρουν προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας».

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00, είτε στα γραφεία της ΟΛΘ Α.Ε. είτε ηλεκτρονικά, μέσω email.

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης της ΟΛΘ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, με βάση την από 02/02/2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. (Ν.4522/07.03.2018).

Η ΟΛΘ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις:

 • Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κτλ.)
 • Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL)
 • Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΘ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Κοινοπραξίες, συμπράξεις, ενώσεις οικονομικών φορέων.

Β. Περιεχόμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Προφίλ εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα. (διάρκεια λειτουργίας / κύκλος εργασιών)
 2. Συμπληρωμένο το έντυπο «Υπόδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α.

iii.     Όποιο περαιτέρω δεδομένο κρίνεται χρήσιμο να παρατεθεί, για την πληρέστερη παρουσίαση και την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (καταστατικό εταιρείας, ΓΕΜΗ, εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος για εταιρεία ή παρεμφερή νομικά έγγραφα για εταιρίες της αλλοδαπής).

Γ. Τρόπος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.

 1. Είτε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΟΛΘ Α.Ε.’, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 15:30, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

(Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Πρωτοκόλλου/Γραμματείας)

Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, ισόγειο, Πύλη 11 (εντός λιμένα)

ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη

2310-593118

 1. Είτε ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις abentoulis@thpa.gr, dvourliotis@thpa.gr.

Ζητούμενες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας καθώς και σχετικά ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι:

 • Μπεντούλης Άγγελος – 2310-593371 – abentoulis@thpa.gr
 • Βουρλιώτης Δημήτριος – 2310-593135 – dvourliotis@thpa.gr

Δ. Λοιποί όροι

 • Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν είναι μη δεσμευτικές. Ο στόχος της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να συλλέξει, να καταγράψει και να εξετάσει τις προτάσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της αναφορικά με την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη των κτιριακών της εγκαταστάσεων (υφιστάμενων και μελλοντικών). Η ΟΛΘ Α.Ε. σκοπεύει να προβεί σε εξέταση των υποβληθέντων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, καλώντας τους υποψηφίους των οποίων οι προτάσεις κρίνονται εφικτές και οι οποίοι θα προεπιλεγούν στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, με βάση τις ανάγκες της ΟΛΘ Α.Ε., το επιχειρηματικό της πλάνο και τη στρατηγική της, σε περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συνεργασίας.
 • Η παρούσα Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για την ΟΛΘ Α.Ε., η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.
 • Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετεί τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
 • Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των συμμετεχόντων και αποστελλόντων αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο ή/και αιτία.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ