Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝαυτιλίαΆνοδος διαρκείας για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά

Άνοδος διαρκείας για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του για το τρίτο τρίμηνο και για το  εννεάμηνο της χρήσης 2023 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιάς (ΟΛΠ Α.Ε.). Τα εν λόγω αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στις διάφορες δραστηριότητες του οργανισμού.

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω με ημερομηνίες αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2023  και 30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

 Καθαρά Ταμειακή Θέση = Χρηματικά διαθέσιμα – Συνολικός Δανεισμός

Συνολικό Δανεισμός = Τραπεζικά Δάνεια + Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

EBITDA = Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων

Συντελεστής Μόχλευσης = Συνολικός Δανεισμός /  Ίδια Κεφάλαια

2. Βελτιωμένες επιδόσεις με ισχυρότερα περιθώρια κερδοφορίας – Συνεχής ανάπτυξη

Η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις (145, 8 εκατ. ) που αντικατοπτρίζουν την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων της διοίκησης. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας: Ο μέσος όρος αύξησης τριμήνου στα κέρδη φτάνει το 12,6 στα έσδα και το 41,7 στα κέρδη μετά τους φόρους.

  1. Λειτουργικοί Τομείς

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου με όλους τους λειτουργικούς τομείς της εταιρείας να συμβάλλουν στην αύξηση αυτή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς κρουαζιέρας, σταθμών εμπορευματοκιβωτίων και σταθμού αυτοκινήτων, καθώς και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Σύμφωνα με την ΟΛΠ Α.Ε., τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρείας, η οποία διατηρεί το κόστος στο βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Ανάπτυξη Τομέων

Αύξηση διακίνησης έναντι του 2022 καταγράφηκε στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς του ΟΛΠ. Συγκεκριμένα:

  • Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο τομέας της κρουαζιέρας, επηρεασμένος κυρίως από την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport / άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) από 340 σε 455 (+33,8%), ενώ η αύξηση των επιβατών homeport κρουαζιέρας είναι περίπου 129,3% (έφτασε από 378.899 σε 627.017 επιβάτες).
  • Παρά τη μείωση των συνολικών κινήσεων στον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων, αυτός σημείωσε σημαντική αύξηση (περίπου 35,6%) στο εγχώριο φορτίο μεταφόρτωσης οχημάτων (από 88.299 σε 119.735).
  • Στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται μείωση 20,4% στη συνολική κίνηση. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης κατά 9,8% (από 386.945 σε 271.787 TEU), ενώ αντισταθμίζεται μερικώς από τη μικρή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 11,3% (από 115.097 σε 128.059 TEU). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων, σε συνδυασμό με το νέο δρομολόγιο φόρτωσης αυτοκινήτων και με το έργο υπηρεσιών για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή, το οποίο ξεκίνησε το 2023, είναι οι λόγοι πίσω από τις συνολικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική μονάδα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.
  • Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η ακτοπλοΐα, ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς.                                                                                                                                                                                                                                                 4. Αξιοσημείωτες είναι οι αλλαγές στη δομή του χρέους ή / και του κεφαλαίου και στα στοιχεία του ισολογισμού.

Η εταιρεία δηλώνει ότι όχι μόνο παραμένει ανθεκτική στους κινδύνους επιτοκίου και στις ασταθείς οικονομικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή ρευστότητά της και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Έτσι εξαλείφει το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης κινδύνου και επιτρέπει την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξή της.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το 2022, λόγω της αποπληρωμής 2 δόσεων των τρεχόντων δανείων (με συνολικό ποσό αποπληρωμής  3 εκατ. ευρώ).

Τα χρηματικά  διαθέσιμα απεικονίζουν με σαφήνεια την ισχυρή της ρευστότητα.

Η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου: Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους  15,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (στις 31.12.2022, 27,7 εκατ. ευρώ).

Ποσά σε εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ