ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/03/2019

 

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο για την κυκλική οικονομία, 6-7 Μαρτίου, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν διεξοδικά και θέματα που αφορούν τη βιομηχανία της συσκευασίας. Στην εισαγωγική του ομιλία ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmerman έθεσε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η Ευρώπη τα επόμενη έτη:

•             Βασική πολιτική για την Ε.Ε. είναι η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Η Ευρώπη θα καινοτομήσει και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για τη διεθνή κοινότητα (global circular leader).

•             Μέχρι σήμερα μόνο το 12% των υλικών που διακινούνται στην ευρωπαϊκή  αγορά είναι εναρμονισμένα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων για την επίτευξη των στόχων.

•             Οι εταιρείες και οι φορείς που θα υιοθετήσουν πρώτοι τις πολιτικές της κυκλικής οικονομίας, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών που θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο ή καθυστερημένα (το κόστος προσαρμογής  τους θα είναι ιδιαίτερα  αυξημένο).

•             Το ισοζύγιο των νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τις θέσεις που θα χαθούν είναι θετικό.Τα πανεπιστήμια  και οι φορείς εκπαίδευσης καλούνται να μεταφέρουν στους εργαζόμενους τις νέες δεξιότητες που απαιτεί η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

•             Είναι πιθανή η εισαγωγή στην Ε.Ε. νέας δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων,ώστε τα υλικά που εναρμονίζονται με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά. Είναι βέβαιη  η θέσπιση οδηγιών για τη φορολόγηση (green taxation) των υλικών που υπηρετούν αποκλειστικά το γραμμικό μοντέλο παραγωγής.

•             Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας (industry 4.0) διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτάχυνση  της εφαρμογής του νέου μοντέλου της οικονομίας.

Στην παράλληλη συνεδρίαση της πρώτης ημέρας  εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών (Symbiosis, Axelera, Circularise, Novamont, SMEunited) τόνισαν την  επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης και χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών  ΜΜΕ αλλά και της εκπαίδευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα  χρηματοδότησης των έργων για την κυκλική οικονομία.

Στη συνεδρίαση με τίτλο «Investing into the circular economy» συμμετείχαν εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών οργανισμών (European investment bank, PPGM), οι οποίοι εξέφρασαν  ορισμένους  προβληματισμούς για το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας (maturing the market, lack of green solid projects, taxonomy). Ο εκπρόσωπος του οργανισμού Eurometaux (Non Ferrous Metals in Europe) ανέφερε ότι παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανακύκλωσης υλικών όπως του αλουμινίου, η αληθινή πρόκληση της βιομηχανίας  έγκειται στη  μεταφορά των υλικών στις μονάδες ανακύκλωσης.

Στην ανοικτή συνεδρίαση με θέμα «What the industry doing to achieve a circular plastics economy?» ο Ευρωπαίος εκπρόσωπος Carlo Pettinelli (DGGrow), ανέλυσε τα στοιχεία της εκστρατείας European Strategy for Plastics – voluntary pledges. Οι εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών υποσχέθηκαν να παρέχουν ετησίως στην ευρωπαϊκή αγορά 10 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού, ενώ οι μεταγενέστεροι χρήστες υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν ετησίως 6,4 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού. Υπό ιδανικές συνθήκες, για να εξαλειφθεί το έλλειμμα των 3,6 εκατ. τόνων δημιουργήθηκε η ομάδα Circular Plastics Alliance, η όποια θα εργαστεί στα ακόλουθα θέματα: τη συλλογή και το διαχωρισμό των πλαστικών αποβλήτων, τον σχεδιασμό ανακυκλούμενων προϊόντων, τον προσδιορισμό του ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού στα τελικά προϊόντα, την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και τις επενδύσεις για την ανακύκλωση των πλαστικών και τέλος την καταγραφή και  παρακολούθηση της αγοράς των ανακυκλωμένων πλαστικών.

Τα ζητούμενα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή και o άριστος διαχωρισμός  των πλαστικών, η παραγωγή πλήρως ανακυκλώσιμων πλαστικών προϊόντων και η χρήση των ανακυκλωμένων υλικών σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (direct food contact packaging). Αξιόλογες ήταν οι παρουσιάσεις εκπροσώπων των εταιρειών Borealis,  Henkel,  Coop-Italia, Electrolux AB, Mayansi, στην ίδια συνεδρίαση. Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης και η ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε όπου τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της χημικής ανακύκλωσης, με την οποία στο μέλλον δύναται να αξιοποιηθούν τα υλικά που είναι δύσκολο σήμερα να ανακυκλωθούν με τις μηχανικές μεθόδους (παρουσιάστηκε  το παράδειγμα του συστήματος  συλλογής στην Ιταλία, corepla, όπου αυτά τα υλικά συλλέγονται και τροφοδοτούν τα εργοστάσια ελεγχόμενης καύσης για την παραγωγή  ενέργειας).  Έμφαση δόθηκε στο πλέον επιτυχημένο υπόδειγμα διαχείρισης πλαστικών υλικών στην κυκλική οικονομία, τις πλαστικές φιάλες ΡΕΤ, ενός εξαιρετικού υλικού με τη μέγιστη  δυνατότητα μηχανικής ανακύκλωσης.

Στην ενότητα που αφορούσε  την παγκόσμια  ηγεσία στην κυκλική οικονομία προβλήθηκε η απαίτηση για προτυποποίηση των απαιτήσεων και δόθηκε έμφαση στους ορισμούς της χημικής / μοριακής ανακύκλωσης, της διαφάνειας μεταφοράς δεδομένων επί της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αξιολόγησης κινδύνων  και φυσικά της eco-καινοτομίας.

Στα συμπεράσματα της ενότητας συμπεριλήφθηκε η πρόταση για την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας  αρχικά σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια η εμπειρία και τα εργαλεία που αναπτύσσονται πρέπει να προσαρμοστούν και σε άλλες τοπικές κοινότητες της Ε.Ε. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Lyondellbasell , Jim Seward, Vice president sustainability,ανέφερε ότι ο στόχος της αξιοποίησης των 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών στη Ευρώπη είναι μη επιτεύξιμος  με τα σημερινά δεδομένα, διότι αφενός δεν υπάρχει σταθερή και υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένη ύλη (feed stock)  και αφετέρου στην αγορά υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους παρθένου υλικού (virgin raw material).

Στην τελευταία κοινή συνεδρίαση της πρώτης ημέρας οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. Mauro Petriccione, Director general for Climate action –European commission και Daniel Crespo, Director general for the environment ανέφεραν την πρόθεση χρηματοδότησης της έρευνας για την κυκλική οικονομία στο πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά και στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τα επόμενη έτη.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΒΙΠΥΣ

Δεκτός στον ευρωπαϊκό οργανισμό EUROPEN έγινε μετά από αξιολόγηση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ). Παράλληλα ανακοίνωσε πως είναι πλέον μέλος των ευρωπαϊκών οργανισμών...

ΧΑΜΗΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αναλύθηκαν για το έτος 2019 οι ευρωπαϊκές κοινοποιήσεις ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΥΑΕΤ). Οι ...

Η ACMON SYSTEMS ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ EPS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Τον εκσυγχρονισμό σημαντικού τμήματος του εργοστασίου της εταιρείας Monotez (μέλους του Ομίλου Ravago) στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Acmon Systems, έργο εξαιρετικά απαιτητικό λόγω τη...

Κλείσιμο [X]